Wizyt: 081648
Biuletyn Informacji Publicznej
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a,art. 12 ust. 1orazart. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 23
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: storozak_f@wp.pl,
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 23
 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:
- wykonania umów zawartych z kontrahentami;
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr. 1  w Gorzowie Wlkp. przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
[drukuj]

Autor: Administrator @ 28/08/2018 22:09
Opublikował: Administrator @ 28/08/2018 22:11
Ostatnia zmiana: Administrator @ 28/08/2018 22:11
Tekst wyświetlony: 0 razy.